מכירת חמץ תשפ"ג

1. שטר הרשאה למכירת חמץ לאנשים פרטיים

אנו החתומים מטה נותנים לרב שמואל אליהו ולב"כ הרשאה גמורה למכור במכירה גמורה ומוחלטת ביום רביעי י"ד ניסן תשפ"ג את כל החמץ שלנו הנמצאים אצלנו בבתים במחסנים ובשאר הרשויות. בין אוכלין בין משקין הראויים לאדם והראויים לבהמה. בין הנעשה מחמשת מיני דגן ובין דבר שבתערובת חמץ או חמץ נוקשה וכל מיני תבואות וכל מיני גריסין וכל מיני קמח וסובין וכל מעשה מאפה עוגות ביסקויטים, עוגיות, בורגול, קוסקוס, קווקר, איטריות, מקרונים, בירה, ויסקי, כל מיני צבעים וכל מיני רפואות ועוד מינים ממינים שונים שיש בהם חשש חמץ וכן מינים שונים שנשכחו מלפרטם וכן חבילות של חמץ שנשלחו אלינו מאיזה מקום שהוא והמה בדרך. וכל מיני חמץ שבכלים והשקים והנפות שמשהו חמץ נדבק בהם או בלוע בהם.

על כל הנ"ל אנו ממנים את הרב הנ"ל לשליח גמור לעשות בהם כאדם העושה בשלו ממש ואנו נותנים לו ולשלוחו ולשליח שלוחו כח הרשאה גמורה למכור את כל הדברים הנ"ל למי שירצה ובאיזה מקום שירצה וכל מה שיעשה בכל הדברים הנ"ל לא נוכל לומר לתיקוני שדרנוך ולא לעוותי הן לזכות והן לחובה.

כמו כן יש כח בידו להקנות באיזה קנין שירצה כל המקומות שבהם מונח חמץ שלנו השייכים לנו בשכירות או לחלוטין. ואנו מסלקים את עצמנו כעת מכל וכל שלא תהיה לנו זכות בהחמץ הנ"ל.

תוקף ההרשאה הזאת הוא מהיום ומעכשיו בידי הרב הנ"ל שהוא ימכור הנ"ל על פי כח הרשאה זו וישכיר גם את המקומות הכל כאמור וכמבואר לעיל ותהא ידו כידינו ופיו כפינו ועשייתו כעשייתנו ולא יגרע ולא יפסל שטר כח הרשאה זה משום ריעותא וגריעותא שבעולם מכל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב ולהרהר כלל ועיקר.

וכל זה נעשה בקנין גמור במנא דכשר למקני ביה מעכשיו כתקנת חכמינו זכרונם לברכה ודלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא וכו'.

2. ביצוע המכירה

יש להגביה סודר (או חפץ כלשהו בעל ערך) ולאמר:

הריני ממנה את הרב שמואל אליהו שליח למכור את החמץ שלי.

כעת יש למלא את הטופס הבא:

3. ועל זה באנו על החתום

המכירה לשנת תשפ"ג הסתיימה

ימים
שעות
דקות
שניות

מכירת החמץ לשנת תשפ"ב – הסתיימה!

פסח כשר ושמח

מכירה באמצעות טופס זה יש לבצע עד יום שישי,
י"ד בניסן 15/4/2022 (למניינם) תשפ"ב בשעה 10:00 בבוקר.

ניתן למנות אותנו לשליחים כבר מעכשיו!
המכירה תחול בערב חג.

דילוג לתוכן